IHM közzététel

A Védelmi Innovációs Kutatóintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság közzétételi listája a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendeletben meghatározottak szerint.

1. Szervezeti és személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

Hivatalos név: Védelmi Innovációs Kutatóintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:  1111 Budapest, Stoczek József u. 4. J épület
Telephelyek: 8900 Zalaegerszeg, Michelberger Pál út 3.
  6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Postacím:  1111 Budapest, Stoczek József u. 4. J épület
Telefonszám:  +36-1/463-2680
Központi elektronikus levélcím:  info@vikizrt.hu
A honlap URL-je:  www.vikizrt.hu
Ügyfélszolgálat vagy közönség kapcsolat elérhetősége:  Védelmi Innovációs Kutatóintézet Közhasznú Nonprofit Zrt.
1111 Budapest, Stoczek József u. 4. J épület
Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati munkatárs neve:  Csendes Éva
Az ügyfélfogadás rendje: Hétfő-Péntek: 9-15 
A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével): Szervezeti struktúra
A szerv vezetőjének neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím): Gulyás Tibor vezérigazgató
1111 Budapest, Stoczek József u. 4. J épület
tel: +36-1/463-2680
gulyas.tibor@vikizrt.hu

1.2. Felügyelt költségvetési szervek

Közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre.

1.3. Gazdálkodó szervezetek

A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek: Közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre.

1.4. Közalapítványok

Közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre.

1.5. Lapok

Közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre.

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cím: 1051 Budapest, Nádor u. 28.
Központi telefonszám: +36-1-354-4800
Levelezési cím: 1363 Pf. 17
Honlap: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe Cím: 1051 Budapest, Nádor u. 28.
Központi telefonszám: +36-1-354-4800
Levelezési cím: 1363 Pf. 17
Honlap: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje Ügyfélfogadási rend
Elektronikus ügyfélfogadási idő: H-P: 9-15-ig. Kezelőiroda (II.em. 220.)

Ügyfélfogadás:
Hétfő-kedd-csütörtök-péntek: 8:15-11:00
Szerda: 8:15-12:30 óráig, és 13:00-15:30 óráig
iratkiadás: 08.15-től – 10.30 óráig
iratbetekintés: 11.00 óráig ( a 10.30 óráig kiadott iratokba)
Tel.: +361-354-4847

Az ügyfélfogadási időben hívható Call-center telefonszáma:
06-1-354-4233

Ügyfélszolgálati Iroda (cégiroda)
Tel.: +36-1/463-2680

1.7. Költségvetési szervek

Közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre.

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege  A Szervezeti és Működési Szabályzat
A Felügyelőbizottság Ügyrendje
Az Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
Az Egyes adatkezelések részletes szabályaira vonatkozó szabályzat
Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven  Közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre 
A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása  Közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre 
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje  A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendjére vonatkozó szabályzat
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve  Vezérigazgatói Kabinet 
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége  1111 Budapest, Stoczek József u. 4. J épület
E-mail: info@vikizrt.hu
Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége  ………….
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai  Közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre 
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek  Közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre 
Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél  Közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre 

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzése

Közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre

3.2. Költségvetések, beszámolók

Közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre 

3.3. Működés

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok  Szemelyi juttatasok 2022
A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege  Vezetői illetmények
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására vonatkozó szerződések.  Közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre 
A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei  Közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre 
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések  Közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre 
Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről  Közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre